Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek Zespołu Szkol w Serokomli

Orlik przy budynku szkoły

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Serokomli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsserokomla.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Justyna Kociel, e-mail: zsserokomla@zsserokomla.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 257554509. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Serokomli mieści się w 3 budynkach, które znajdują się pod adresem: ul. Warszawska 28, 21-413 Serokomla. Budynki stanowią jeden kompleks.

 

Zespołu Szkół zajmuje pomieszczenia na I (parter) i II  (piętro) kondygnacji.

  1. Podstawowe wejścia do budynków po schodach, 3 bezpośrednie.
  2. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne są standardowe podjazdy (pierwszy przy wejściu głównym, drugi przy wejściu bocznym, trzeci od strony kompleksu sportowego).
  3. Brak wind, schody prowadzące na piętro, dostępny jest wózek (dźwig) schodowy ręczny.
  4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku przy Hali sportowej.
  5. Korytarze umożliwiają przejazd osoby na wózku.
  6. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym bez ograniczeń.
  7. Istnieje możliwość osobistej obsługi interesantów z niepełnosprawnościami w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.
  8. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.