Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek Zespołu Szkol w Serokomli

Orlik przy budynku szkoły

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SEROKOMLI

 

 

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA:

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 (w szczególnych przypadkach 2,5) do 6 lat.
 3. W rekrutacji nie uczestniczą ponownie dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne.
 4. Kontynuację wychowania przedszkolnego rodzice deklarują pisemnie do dnia 1 marca 2024 roku.
 5. Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie złożenia wniosku przez rodziców lub opiekunów prawnych.  Wzór wniosku dostępny jest w plikach do pobrania na dole strony oraz w wejściu głównym do przedszkola oraz do szkoły.
 6. Wypełniony oraz podpisany dokument Karty Zgłoszenia wraz z załącznikami należy złożyć w  sekretariacie Zespołu Szkół w Serokomli.

 

Harmonogram rekrutacji

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziałów  przedszkolnych woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają  pisemną deklarację

 

 

od 19  lutego do 01 marca  2024r.

 

 

---

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 4 marca do 22 marca 2024r.

 

od 6 maja do 15 maja 2024r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

do 3 kwietnia 2024r.

 

 

 

do 20 maja 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4 kwietnia 2024r.

21 maja 2024r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 22 kwietnia 2024r.

do 29 maja 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz liczby wolnych miejsc po przeprowadzonej rekrutacji.

 

24 kwietnia 2024r.

 

29 maja 2024r.

 

Kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji

(na podstawie Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Zarządzenia Nr 4/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 18 stycznia 2024r)

 1. Do przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Serokomla.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.  1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są  brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełmnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będzie brany wyłącznie   dochód rodziny, o którym mowa w Zarządzeniu Nr 4/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 18 stycznia 2024r.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–4, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Serokomla stosuje się przepisy, odpowiednio ust. 2–5.

 

Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola.

 

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy  skarga do sądu administracyjnego.

  

 

Prosimy o prawidłowe wypełnienie dokumentów oraz o podpisy rodziców/prawnych opiekunów na zgłoszeniu.

 

 Zapraszamy :)

Dyrekcja Zespołu Szkół w Serokomli